Konkurs "Kultura bliska"

2006-03-21

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs "Kultura bliska". Wnioski należy przesłać pocztą do 21 kwietnia 2006.

 1. Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.
 2. Projekt musi być realizowany w miejscowości do 6 000 mieszkańców. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
 3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden projekt.
 4. Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 1 września 2006 i trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

Wniosek musi zawierać:

 1. Tytuł projektu.
 2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu.
 3. Rok założenia, formę prawną.
 4. Nazwę banku, numer konta bankowego, imiona, nazwiska i funkcje 2 osób upoważnionych do podpisywania umów.
 5. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), fax, e-mail.
 6. Listę dotacji otrzymanych przez organizację w ciągu ostatnich 5 lat (proszę podać: na jaki projekt, w jakiej wysokości i przez kogo dotacja została przyznana).
 7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt, tel. i e-mail, jeśli są inne niż podane w punkcie 5.
 8. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności (max.1 strona).
 9. Streszczenie projektu (max.3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób.
 10. Pełny opis projektu (max.2 strony): rodzaj podjętego działania, część dziedzictwa lokalnego objęta projektem, cel projektu, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne); sposób promocji projektu, sposób oceny skuteczności działań.
 11. Plan działań (z wyraźnym wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami).
 12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów); wydatki z dotacji FWW muszą być tak zaplanowane by żaden typ wydatków (np. zakup materiałów, koszty transportu, zakup usług itp.) nie przekraczał 25% dotacji.
 13. Plany dalszych działań zmierzających do ochrony lokalnych zasobów kultury po zakończeniu finansowania przez Fundację Wspomagania Wsi. 14. Organizacje nie posiadające własnego konta proszone są o podanie w tym miejscu nazwy i danych organizacji, która użyczy im konta, i z którą będzie zawarta umowa dotacji (informacje, o których mowa w punktach 4. i 5.).

Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane.
Wniosek należy przygotować samodzielnie, według podanych powyżej punktów.
Nie ma formularza. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Kryteria stosowane przy ocenie projektu:

 • zgodność projektu z celami konkursu (max.10 pkt.),
 • efektywność projektu (duży skutek, małe koszty) (max. 5 pkt.),
 • wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (max. 5 pkt.),
 • jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, dokładny budżet, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (max. 10 pkt.),
 • liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (max 10 pkt.),
 • efekt edukacyjny projektu (max. 5 pkt.), * pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu - współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (max. 5 pkt.),
 • oryginalność (max. 5 pkt.),
 • potencjalny wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości lub okolicy (max. 10 pkt.),
 • sposób promocji projektu (max. 5 pkt.).

Wskazówki dodatkowe - prosimy uważnie przeczytać:

 • na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty a nie opis działalności statutowej danej organizacji,
 • nie należy zgłaszać projektów zgłoszonych przez tę samą organizację w poprzednich edycjach konkursu,
 • zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt,
 • konkurs nie jest przeznaczony dla dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji; nie finansujemy również imprez jednorazowych ani cyklicznych (festiwali, przeglądów, itp.),
 • należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana dotacja. W przypadku gdy całkowity budżet projektu przekracza 10 000 zł, należy wskazać źródła finansowania pozostałych wydatków,
 • w ramach konkursu nie będą przyznawane dotacje dla szkół na podstawową działalność dydaktyczną. Wspomagamy tylko inicjatywy wykraczające poza obowiązkowy program nauczania i realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • w przypadku projektów wieloetapowych należy zgłosić konkretny etap,
 • nie są wymagane załączniki, prosimy nie oprawiać projektów i numerować strony,
 • opisy projektów nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu znajdują się na stronach internetowych:www.fww.org.pl; www.witrynawiejska.org.pl.


Wniosek z dopiskiem "Kultura Bliska" należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 21 kwietnia 2006 roku na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2006, lista dotacji zostanie opublikowana na stronach internetowychwww.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

Łączna kwota dotacji (w zależności od jakości nadesłanych projektów) wyniesie maksymalnie 400.000 zł.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Duriasz-Bułhak: (22) 636 25 70 - 75 i jduriaszbulhak@fww.org.pl.

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie "kto może wziąć udział w konkursie" oraz innym zainteresowanym.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi

Organizatorzy:
Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. (22) 636 25 70-75 fax. (22) 636 62 70 www.fww.org.pl
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa tel. (22) 860 11 57, fax. (22) 860 11 02 www.bise.pl