Dotacje z Ministerstwa Kultury

2006-03-30

W ramach programów operacyjnych na rok 2006 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dotacje na działania w następujących obszarach:

 • promocja twórczości [m.in. wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej, promocja uczniów, studentów oraz twórców przez stypendia, wspieranie promocji i zatrudnienia artystów, uczniów, studentów przez staże]
 • rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych [m.in. inwestycje w infrastrukturę, poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury]
 • edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury [m.in. wzbogacenie oferty kulturalnej, tworzenie warunków do aktywności twórczej, zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób działających w sferze upowszechniania kultury]
 • Fryderyk Chopin [m.in. kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina min. przez propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina... ]
 • rozwój inicjatyw lokalnych [m.in. pobudzanie inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju twórczości, niskobudżetowe zadania do 25.000 złotych]
 • promocja polskiej kultury za granicą [m.in. promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju m.in. przez prezentację kultury polskiej, polskich twórców i ich twórczości etc. za granicą]
 • promocja czytelnictwa [m.in. poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką]
 • promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury]
 • patriotyzm jutra [m.in. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, które promują postawy patriotyczne i przypominają o polskiej historii]
 • znaki czasu [m.in. długofalowe działanie na rzecz przygotowania odbiorców kultury, a szczególnie - sztuki współczesnej]
 • dziedzictwo kulturowe [4 priorytety: rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych, rozwój instytucji muzealnych, ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, ochrona zabytków archeologicznych]

O środki z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu kultury w wyznaczonych obszarach mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.
Nabór wniosków rozpoczął się już 16 stycznia 2006 roku. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mk.gov.pl/po/

Wnioski należy przesyłać na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Sztuki i Promocji Twórczości
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa