"Czyn roku na rzecz ochrony lasów 2005"

2006-04-03

Słowacka fundacja "Zelena nadej" ogłasza po raz 7. konkurs "Czyn roku na rzecz lasów". W obecnej edycji przyjmuje się nominacje za przyczynienie się do ochrony lasów w 2005 w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Nominowanymi mogą być osoby, które w sposób bezpośredni swoją działalnością przyczyniły się do ochrony lasów. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów.

Zgłoszony może być każdy: zwykły obywatel, członek organizacji pozarządowej, prawnik, dziennikarz, urzędnik oraz profesjonalny specjalista (leśnik, naukowiec itp.). Jednak nie może to być czyn, który osoba ta dokonała wykonując swoje zawodowe obowiązki. Poza konkretnymi czynami do konkursu będą również nominowane długotrwałe działania, które w sposób jednoznaczny przyczyniają się do ochrony lasów.

Nominacje można przesyłać do 07.04.2005 pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Nadacia Zelena nadej,
082 13 Tulcik 27,
Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 138,
e-mail: main@gpf.sk

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładny adres kontaktowy (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości: 8000 koron słowackich za I miejsce, 5000 za drugie, a 3000 za III miejsce oraz zestaw publikacji ekologicznych.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na konferencji prasowej pod koniec kwietnia, miesiąca lasów.

Kontakt w Polsce Jacek Zachara Stowarzyszenie "Olszówka"
tel. 033/ 81 61 196, 693 315 998
olszowka@free.ngo.pl