Związek zawodowy rolników

2006-06-30

29 czerwca 2006 roku rolnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu EKOLAND utworzyli Polski Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych.

Jest on dobrowolną, samorządną, niezależną, społeczno - zawodową organizacją rolniczą reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników na obszarze kraju i poza jego granicami.

Związek działa na podstawie przepisów o związkach zawodowych rolników indywidualnych z dnia 08. 10. 1982 r. oraz postanowień Statutu. Związek realizuje swoje zadania poprzez reprezentowanie i obronę interesów zawodowych swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji gospodarczych oraz współudział w tworzeniu regulacji prawnych wspierających rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego oraz tworzenia gospodarstw ekologicznych i wdrażania programów rolnośrodowiskowych.

Związek planuje także prowadzić działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz podejmować różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji produkcji ekologicznej i popularyzacji ekoturystyki .