Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

2006-07-22

W Biurze Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektu "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej" w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków.

Wnioski mogą być przedkładane przez:

  • organizacje pozarządowe
  • szkoły wyższe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Ostatecznymi beneficjentami projektów mają być dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkujące miejscowości na terenach wiejskich, w których nie ma przedszkoli, ale ponadto także nauczyciele, rodzice, społeczności lokalne, gminy wiejskie o bardzo niskich dochodach, w których nie ma przedszkoli, gminy wiejskie, w których uwarunkowania geograficzne (duże rozproszenie terytorialne) i demograficzne (mała liczba dzieci) utrudniają organizowanie wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu przewiduje się przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją następujących zadań:

  • wyposażenia ośrodków przedszkolnych (m.in. drobny sprzęt niezbędny do funkcjonowania ośrodków, zabawki dla dzieci)
  • zakupu materiałów dydaktycznych dla dzieci
  • zakupu materiałów dydaktycznych koniecznych do prowadzenia zajęć z dziećmi
  • przeprowadzenia szkoleń, których celem jest przygotowanie do pracy w ośrodkach przedszkolnych (uwzględniających specyfikę pracy z grupą różnowiekową)
  • opracowanie i publikacje raportu merytorycznego, w którym zawarta zostanie ocena funkcjonowania alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat

Więcej: www.fundusze-ue.menis.gov.pl/page/pl/aktualnosci/nowe-konkursy/

Źródło: e-ulotka ekspres lipiec 2006 [06/12]