Równe szanse dla wszystkich

2006-08-07

Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich 2007 będzie miał na celu uświadomienie ludziom ich praw do równego traktowania i życia bez dyskryminacji. Rok będzie również okazją do podjęcia debaty dotyczącej korzyści płynących z różnorodności. Budżet Roku wynosi ok. 15 milionów euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2006.

Główne cele to: podnoszenie świadomości w zakresie prawa do niedyskryminacji i równego traktowania; promocja równych szans dla wszystkich - dostęp do zatrudnienia, edukacji, w miejscu pracy i w służbie zdrowia; promocja korzyści, jakie różnorodność przynosi Unii Europejskiej.

Działania podejmowane w ramach roku będą skupiały się na dyskryminacji, jakiej doświadczają niektórzy ze względu na swoją rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, wiek, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Organizacje pragnące wziąć udział w projekcie lub organizować wydarzenie w ramach roku europejskiego, powinny skontaktować się z krajowym organem wykonawczym.

Krajowy organ wykonawczy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji

http://www.rodzina.gov.pl/
ul. Chopina 1
00-559 Warszawa
Żaneta Mecych: e-mail: zaneta.mecych@mps.gov.pl
tel.: +48 22 5200 550 fax: +48 22 5200 451