Pracownia Umiejętności

2006-08-08

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. zapraszają lokalne organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w 4. edycji programu Pracownia Umiejętności. Organizacje mogą ubiegać się o status lokalnych koordynatorów programu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2006.

Zapraszamy do współpracy organizacje, które chcą zostać lokalnymi koordynatorami programu i poprowadzić lokalne konkursy grantowe dla grup młodzieżowych w swojej społeczności.

Celem programu jest budowanie aktywnych postaw młodzieży oraz stworzenie młodym ludziom mieszkającym poza centrami kulturalno-edukacyjnymi szans na rozwój zainteresowań i umiejętności społecznych. Zasadą Pracowni Umiejętności jest to, że młodzi ludzie sami decydują o tym, czym chcą się zająć, co uważają za ciekawe i potrzebne w ich miejscowości. W programie prowadzone są lokalne konkursy dla grup młodzieżowych w wieku 15-24 lata.

Pracownia Umiejętności prowadzona jest we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które pełnią rolę lokalnych koordynatorów programu. Od listopada 2006 r. do lipca 2007 r. organizacje te będą prowadzić program w swoich społecznościach - m.in. zorganizują konkursy grantowe dla grup młodzieżowych, będą współpracować z Akademią przy organizacji warsztatów dla młodzieży, pomogą młodzieży w realizacji ich inicjatyw, będą monitorować przebieg programu, pozyskają dodatkowe środki w wysokości 15 000 zł na dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych.

Lokalnym koordynatorem Pracowni Umiejętności może zostać organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, która ma doświadczenie we współpracy z grupami młodzieżowymi, ma możliwość przekazywania dotacji na realizację projektów społecznych (zapisaną w statucie organizacji) oraz spełni inne warunki programu określone w regulaminie programu.

Czwarta edycja programu realizowana będzie we współpracy z 12 lokalnymi koordynatorami Pracowni Umiejętności. Lokalni koordynatorzy wybierani będą dwutorowo:

  1. wybór ok. 8 organizacji dokonany zostanie w drodze oceny działań prowadzonych przez dotychczasowych lokalnych koordynatorów programu, którzy mają szansę na dalsze uczestnictwo w programie
  2. wybór 5 nowych organizacji do uczestnictwa programie dokonany zostanie w drodze otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych

Organizacje, które nie uczestniczyły w 3. edycji programu, a chciałyby do niego przystąpić, powinny:

  • przygotować plan realizacji programu we własnej społeczności i złożyć go do biura Akademii najpóźniej do 15 września 2006 (piątek)
  • spełnić dodatkowe warunki określone w regulaminie
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 października 2006 (poniedziałek)

Lokalni koordynatorzy Pracowni Umiejętności otrzymają dofinansowanie w kwocie po 20 000 zł, z czego 15 000 zł zobowiązani będą przeznaczyć na bezpośrednie dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych. Pozostałe 5 000 zł organizacje mogą przeznaczyć na inne działania w ramach programu.

Więcej informacji na stronie www.pracowniaumiejetnosci.pl