Uniwersytet w Woli Sękowej

2007-05-29

Podstawową formą działalności Uniwersytetu jest prowadzenie Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego Rękodzieła Artystycznego. Jest to jedyny w kraju kurs kwalifikacyjny o takiej specjalności.

Program kształcenia realizowany jest pod nadzorem merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Wraz z końcem roku szkolnego odbywają się Egzaminy Państwowe, w wyniku których słuchacze nabywają uprawnienia do pracy w placówkach upowszechniania kultury. Kształcenie instruktorów trwa dwa lata i odbywa się w systemie zaocznym, w trakcie 5-dniowych zjazdów, raz w miesiącu.

Program ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin rękodzieła artystycznego, takich jak: tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, formy użytkowe. Poza tym realizowane są zajęcia z malarstwa, historii sztuki, etnografii, pedagogiki, psychologii i animacji społeczno-kulturalnej.

Nabór do szkoły odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, na której kandydaci przedstawiają swoje prace pozwalające stwierdzić zainteresowania i predyspozycje do zawodu instruktora rękodzieła artystycznego. Warunkiem przyjęcia na dwuletni instruktorski kierunek jest złożenie odpowiednich dokumentów /podanie, CV, zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu instruktora rękodzieła, świadectwo maturalne, 6 zdjęć/ oraz pozytywny wynik rozmowy. Dokumenty należy składać do dnia 15 sierpnia każdego roku.

Formuła kształcenia w Uniwersytecie Ludowym przewiduje również możliwość edukacji dla osób nie posiadających matury. Uczniowie nabywają wtedy umiejętności w wielu dziedzinach rzemiosła i mogą zdobywać w ich zakresie zawód przystępując do egzaminów czeladniczych organizowanych przy współpracy Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie.

Koszt jednego semestru wynosi 1500 zł i obejmuje czesne, noclegi oraz obiady. Uniwersytet zapewnia materiały do zajęć.

Dodatkowe informacje: www.uniwlud.republika.pl oraz www.bukowsko.pl