Działania na rzecz lasów

2008-05-02

Słowacka fundacja „Zelena nadej" do 16 maja 2008 roku przyjmuje nominacje do międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz lasów". W obecnej edycji przyjmuje się nominacje za przyczynienie się do ochrony lasów w 2006-2007 w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

Nominowanymi mogą być osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do ochrony lasów. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów.

Poza konkretnymi czynami do konkursu będą również nominowane długotrwałe działania, które w sposób jednoznaczny przyczyniają się do ochrony lasów.

Nominacje można przesyłać do 16 maja 2008 pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Nadacia Zelena nadej,
082 13 Tulcik 27, Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 138,
main@gpf.sk

Kontakt w Polsce:
Stowarzyszenie „Olszówka"
tel. 693 315 998,
olszowka@free.ngo.pl

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładny adres kontaktowy (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego.

Laureatów konkursu wybierze rada złożona z przedstawicieli fundacji „Zelana nadej", organizacji pozarządowych ze wszystkich 4 krajów objętych konkursem, Lasów Państwowych i państwowych instytucji zajmujących się ochroną przyrody.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości 5000 koron słowackich za I miejsce. Kolejni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu będą ogłoszone na konferencji prasowej w czerwcu 2008.