Przeciwdziałanie eutrofizacji Morza Bałtyckiego

2010-05-19

Federacja Zielonych GAJA zaprasza na międzynarodową konferencję „Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego", realizowaną w ramach projektu Balic Green Belt (INTERREG IV B).

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2010 w hotelu Sand w Kołobrzegu. Udział w niej jest nieodpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, noclegów i materiałów konferencyjnych, natomiast nie pokrywają kosztów dojazdu oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez uczestników, niezwiązanych z konferencją. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia w terminie do 15 czerwca 2010 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Baltic Green Belt" www.balticgreenbelt.org.pl który obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Polska część projektu składa się z dwóch sekcji - doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich oraz monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Federacji Zielonych GAJA.