„Wolontariusz Roku 2011”

2011-11-02

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2011".
Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy
i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Szczecinek przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, szkół, instytucji publicznych i niepublicznych, kościołów i związków wyznaniowych, a także podmiotów gospodarczych działających na rzecz mieszkańców miasta Szczecinka.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w bieżącym roku w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 listopada 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Zgłoszenia można przesłać na adres MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, złożyć w sekretariacie MOPS, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres mops@szczecinek.net.pl
Każda organizacja/instytucja może zgłosić 2 wolontariuszy.
Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz, oraz dołączyć opis działalności nominowanego wolontariusza. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 2 stronach formatu A4.

Dokonując oceny nominowanych wolontariuszy Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.
W przypadku organizacji/instytucji ocenie podlegać będzie przede wszystkim: innowacyjność oraz skuteczność podejmowanych przez nią działań na rzecz społeczności lokalnej.

Oceny zgłoszonych kandydatów dokona powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek Kapituła Konkursu, która spośród wolontariuszy wyłoni 7 laureatów Konkursu oraz wyróżni 3 nominujące organizacje/instytucje. Ponadto wszyscy nominowani otrzymają imienne dyplomy.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w Urzędzie Miasta podczas spotkania wszystkich nominowanych kandydatów i przedstawicieli organizacji/instytucji nominujących z Burmistrzem oraz z członkami Kapituły. O terminie uroczystości wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni listownie.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu