„Żyć z niepełnosprawnością”

2012-06-01

W ramach realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro", w okresie od czerwca do września 2012 roku przeprowadzony zostanie cykl edukacyjny pn. „Żyć z niepełnosprawnością". Cykl skierowany jest głównie do pracowników zaangażowanych w aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych.
Niniejszy cykl będzie składał się z następujących szkoleń:

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością i chorujących psychicznie
 • Planowanie kariery zawodowej osoby z niepełnosprawnością - szanse i zagrożenia na otwartym rynku pracy
 • Rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością
 • Rozwijanie zachowań psychospołecznych - skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością

Terminy szkoleń:
Grupa I:

 • 25 - 26 czerwca
 • 23 - 24 lipca
 • 6 - 7 sierpnia
 • 3 - 4 września

Grupa II:

 • 26 - 27 czerwca
 • 24 - 25 lipca
 • 7 - 8 sierpnia
 • 4 - 5 września

Grupa III:

 • 27 - 28 czerwca
 • 25 - 26 lipca
 • 8 - 9 sierpnia
 • 5 - 6 września

Grupa IV:

 • 28 - 29 czerwca
 • 26 - 27 lipca
 • 9 - 10 sierpnia
 • 6 - 7 września

Szczegółowe harmonogramy szkoleń zostaną przesłane e-mailem osobom zakwalifikowanym do cyklu edukacyjnego.
Udział w cyklu jest całkowicie bezpłatny. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika finansowane są ze środków projektu. Jednostki i organizacje pokrywają jedynie koszt dojazdu pracowników na szkolenia. Czas trwania każdego ze szkoleń to 2 dni, podczas których przeprowadzonych zostanie 12 godzin dydaktycznych (12 x 45 minut).

Zasady uczestnictwa:
W cyklu edukacyjnym mogą wziąć udział tylko zarejestrowani uczestnicy projektu systemowego „Profesjonalne kadry - lepsze jutro". Osoby, które wcześniej nie brały w nim udziału, muszą wraz z kartą zgłoszeniową przesłać wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą dodatkowo przesłać kopię statutu stowarzyszenia (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), z którego jednoznacznie wynika, że organizacja działa w obszarze pomocy i/lub integracji społecznej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy nie są etatowymi pracownikami tych organizacji, muszą dodatkowo przesłać kopię umowy wolontariatu.
Pierwszeństwo mają pracownicy WTZ, ŚDS, ZAZ, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby przystępujące do projektu oraz te, które nie brały udziału w poprzedniej edycji cyklu edukacyjnego „Żyć z niepełnosprawnością". Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń. Jednostki / organizacje mogą zgłosić maksymalnie dwie osoby do wybranej grupy szkoleniowej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem.
Warunkiem niezbędnym jest zadeklarowanie uczestnictwa w całym cyklu edukacyjnym poprzez zaznaczenie na karcie zgłoszeniowej jednej z czterech grup szkoleniowych. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę wysłać na numer faksu (91) 42-53-635 do dnia 13 czerwca 2012 r., natomiast oryginały dostarczyć organizatorowi w dniu rozpoczęcia cyklu lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem „Żyć z niepełnosprawnością"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 091 42 53 637 oraz na stronie internetowej: www.projektrops.wzp.pl