Czas w las!

2012-10-17

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
zaprasza na XVII Konferencję z cyklu "Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2012 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie.

Temat przewodni:
Czas w las! Las miejscem edukacji plenerowej i aktywności współczesnego człowieka.

Charakter konferencji i uczestnicy:
XVII Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa kształtującej kondycję współczesnego człowieka poprzez afirmację wszelkich form aktywności prozdrowotnej społeczeństwa na terenach leśnych. Las jest traktowany jako szczególnie istotne miejsce edukacji plenerowej. XVII Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków i naukowców oraz ludzi sportu, turystyki, rekreacji i innych.
Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat konieczności szeroko pojmowanego wychowania plenerowego społeczeństwa.

Główne cele konferencji:

  • podkreślenie roli lasu jako ważnego miejsca dla uprawiania różnych form aktywności prozdrowotnej,
  • popularyzacja bezpośredniego kontaktu z przyrodą i lasem jako antidotum na zagrożenie nadmierną digitalizacją społeczeństwa,
  • promocja animatorów edukacji leśnej aktywnie włączających się w nurt edukacji plenerowej,
  • integracja osób i instytucji zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną społeczeństwa z innymi środowiskami (nauczycielami, ludźmi sportu, turystyki i rekreacji) na rzecz edukacji i wychowania plenerowego oraz popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia

Więcej informacji