„Pożyteczne ferie 2013”

2012-10-25

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2013" finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi" realizowane w czasie ferii zimowych 2013 roku, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.

Sposób realizacji projektu:
W ramach realizacji projektu należy zorganizować czas grupie liczącej nie mniej niż 15. dzieci i młodzieży, przynajmniej przez 4 godziny dziennie, przez minimum 10 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować ogrzewanym lokalem, w którym można przygotować się do zajęć, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł. Łączna pula nagród wyniesie 300 000 zł. Przy ocenie projektów (nie będzie punktacji) będziemy w bardzo szczególny sposób zwracać uwagę na samodzielność uczestników przy wykonywaniu zaplanowanych zadań - od wnioskodawców zależy, w jaki sposób nas o tym przekonają. Przy dużej liczbie bardzo dobrych wniosków - o wygranej w konkursie będzie decydowało losowanie.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach niebędących siedzibą gminy (z wyjątkiem lokalnych organizacji samodzielnie prowadzących swoją działalność i posiadających własne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, a także sołectwa, kluby sportowe (które nie są związane i nie działają przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby został osiągnięty cel konkursu.
O dotację nie mogą występować: organizacje religijne, szkoły i organizacje szkolne (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), nieformalne organizacje młodzieżowe, grupy odnowy wsi, przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu, gminy i gminne ośrodki kultury i biblioteki, domy kultury, centra kultury, biblioteki publiczne działające przy gminie, oraz inne organizacje prowadzące działalność dla zysku.

Harmonogram konkursu:

  • do 16 listopada 2012 r. - składanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego);
  • do 3 stycznia 2013 r. - rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji;
  • od 3 stycznia 2013 r. - wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie;
  • przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację;
  • od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. - realizacja projektów;
  • do 31 marca 2013 r. - złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Szczegółowe informacje