„Globalny świat pracy – Globalne działania”

2014-07-29

Polska Zielona Sieć oraz Rada OPZZ Województwa Małopolskiego ogłaszają nabór uczestniczek i uczestników do drugiej edycji bezpłatnego cyklu szkoleń pt. „Globalny świat pracy - Globalne działania".

Szkolenia odbędą się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Godna Praca - Godne Życie!", który w Polsce realizowany jest przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, członków i członkiń związków zawodowych, niezależnych działaczy i działaczek społecznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Podczas sześciu dwudniowych spotkań poruszać będziemy zagadnienia dot. wpływu globalizacji na sytuację pracowników/nic z krajów globalnej Północy i Południa, w tym szczególnie na pozycję kobiet. Poznamy międzynarodowe mechanizmy umożliwiające egzekwowanie praw pracowniczych oraz strategie i narzędzia do prowadzenia lokalnych i globalnych kampanii dot. sytuacji pracowników/ic. Spotkamy się z reprezentantkami sektora odzieżowego z Kambodży, wymienimy się z nimi doświadczeniami w zakresie problemów z wdrażaniem godnych standardów zatrudnienia i podyskutujemy o możliwych wspólnych działaniach. Nie ominiemy też głównych problemów, z którymi stykają się osoby pracujące w Polsce - np. nadużywania umów cywilnoprawnych.

Zapewniamy interaktywne metody działania, elementy edukacji globalnej, multimedialne narzędzia, ciekawych i kompetentnych gości - reprezentantów i reprezentantki związków zawodowych, trzeciego sektora, środowisk akademickich i biznesowych.
Analogiczne szkolenia odbywają się równolegle w 5 krajach, które są partnerami projektu.

Zgłoszenie uczestnictwa

Program:

  • 6 dwudniowych warsztatów (od września 2014 do maja 2015)
  • warsztat wyjazdowy w Rumunii
  • spotkanie z gośćmi z Kambodży
  • możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Bangladeszu, do Brazylii i do jednego z europejskich krajów (po jednym miejscu na kraj)
  • możliwość wzięcia udziału w okrągłym stole w Europarlamencie na temat godnych warunków pracy

Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania. Szkolenia odbywać się będą w Krakowie. Ilość miejsc jest ograniczona: zajęcia odbywać się będą w 15-osobowej grupie.

Wymagania w stosunku do uczestniczek/ków:

  • obecność na zajęciach (nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem z listy)
  • przygotowanie indywidualnego projektu, który upowszechniał będzie we własnym środowisku tematykę projektu do 15 grudnia 2014 r.
  • znajomość języka angielskiego jest bardzo mile widziana

Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2014 roku. Po 8 września skontaktujemy się z kandydat(k)ami i poinformujemy o wynikach rekrutacji.

Dwa pierwsze zjazdy odbędą się:

  • 25-26 września 2014 roku: „Jak się żyje i pracuje w globalnej wiosce? Społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty globalizacji"
  • 15-16 października 2014 roku: Godna praca, godna płaca, godne życie: obywatelskie strategie na rzecz poprawy sytuacji pracowników globalnego Południa. Spotkanie z gośćmi z Kambodży

Prosimy o przemyślane zgłoszenia. Zaznaczamy, że spotkania odbywać się będą w dni powszechne, w godz. od 10.00 dnia pierwszego do 16.00 dnia drugiego. Osoby spoza Krakowa muszą wziąć pod uwagę możliwość przyjazdu w dzień poprzedzający szkolenie.

O projekcie:
„Godna praca - Godne Życie!" to międzynarodowy projekt realizowany w Polsce przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego. Głównym celem projektu jest wzmacnianie solidarności międzynarodowej w odniesieniu do kwestii pracowniczych pomiędzy globalną Północą a Południem oraz zbudowanie międzynarodowej sieci aktywistów i aktywistek szerzących ideę godnych warunków pracy. Projekt realizowany jest w 6 krajach: oprócz Polski są to Austria, Brazylia, Bułgaria, Litwa i Rumunia.