Uwaga! Gaz łupkowy

2014-10-14

Zachęcamy do podpisania petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. 

Petycja została przygotowana przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Wieloletnie doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Kanady wskazują jednoznacznie, że poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego zagraża jakości wody pitnej i powietrza, a także doprowadza do ogromnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz gleby. Dla mieszkańców problemem stają się pękające ściany domów, niszczenie dróg lokalnych, nieustanny hałas oraz zagrożenie wybuchem w rejonach wydobycia tego gazu.
W naszym kraju brak jest oficjalnych informacji na temat wszystkich zagrożeń, związanych z wydobyciem gazu. Obywatele mają prawo wiedzieć, że obecne zapisy prawa geologicznego i górniczego dają korporacjom wydobywczym możliwość wywłaszczania ich z ich ziem i domów. 

Uważamy, że Obywatele powinni być informowani o faktach związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Domagamy się szerokiego udostępnienia wiedzy zawartej w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 roku oraz raporcie Parlamentu Europejskiego z czerwca 2011 roku.

Petycja