Czym jest ekowioska?

Nicole

Ekowioska jest siedliskiem o ludzkim wymiarze, wiejskim lub miejskim, które dąży do stworzenia zrównoważonych modeli życia.

Mogą to być siedliska nowe lub rewitalizowane. Można je znaleźć w społeczeństwach zindustrializowanych i postindustrialnych, na północy, jak i w rozwijających się krajach na południu. Są one przykładem połączenia wysokiej jakości życia i troski o zasoby naturalne, rozwoju, który propaguje podejście holistyczne, integrując ekologię, edukację, zielone technologie i ekonomię o ludzkim wymiarze.

Ekowioski to społeczności, gdzie ludzie wspierają się nawzajem i czują się odpowiedzialni za innych, wśród członków rodzi się silne poczucie przynależności do społeczności. Te społeczności są na tyle małe, że każdy czuje się widziany, usłyszany, wspierany i otwarty na bogate, wzajemne relacje z sąsiadami. Każda ekowioska posiada swoje charakterystyczne cechy kulturowe i geograficzne. Poprzez podejście holistyczne oraz metodę prób i błędów sprzyjają one rozwojowi osobistemu.

W jakim aspekcie ekowioski stanowią rozwiązanie obecnych problemów świata?

Ekowioski to miejsca, gdzie powstaje nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, bazujące na wzajemnym szacunku, dzieleniu się i zrozumieniu. Ich celem jest tworzenie środowiska społeczno - kulturowego wspierającego człowieka, a zarazem zintegrowanego ze stylem życia mało kosztownym dla środowiska naturalnego.

Jako nowa struktura społeczna, stanowią alternatywę wobec obecnego, paradoksalnego rozwoju siedlisk wiejskich według wielkomiejskich modelów. Reprezentują one model, który może być szeroko powielany w planowaniu i reorganizacji siedlisk ludzkich w XXI wieku. Myśl przewodnią w powstawaniu ekowiosek stanowi chęć brania pełnej odpowiedzialności za czyjeś życie i wola tworzenia przyszłości, gdzie człowiek i przyroda mają możliwość regenerować się bez końca.

Ekowioski szukają nowych form wyrażania naszego stosunku do Ziemi i Wszechświata z szacunkiem dla wszystkich żywych istot.

Czym jest GEN ?

GEN (Global Ecovillage Network) jest organizacją zrzeszającą ekowioski. Poprzez promowanie koncepcji ekowiosek, dzięki wymianie informacji, współpracy, edukacji, współdziałania w sieci, GEN wspiera ochronę środowiska, powstawanie harmonijnych społeczności lokalnych i uzdrawianie ziemi.

GEN został stworzony jako odpowiedź na globalne zagrożenia: malejące źródła zasobów naturalnych, wzrastającą konsumpcję, nadmierną urbanizację, pogłębiające się poczucie alienacji młodych ludzi, narastające problemy Trzeciego Świata, wzrost ukrytej biedy w wielu regionach.

GEN zostało założone jako stowarzyszenie w 1996 roku, w celu wspierania rozwoju, zarówno sieci narodowych, jak i pojedynczych ekowiosek. Członkami GEN-u są organizacje i ludzie realizujący bardzo różnorodne projekty w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce bez względu na podłoże kulturowe, religijne czy polityczne. Obecnie aktywnie działają sieci w Danii, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Rosji, Senegalu i na Węgrzech. W wielu innych krajach sieci są w trakcie tworzenia. Do GEN-u należą także ośrodki badawcze i edukacyjne, odwiedzane co roku przez tysiące ludzi.

Celami GEN - Europa są:

  • wspieranie rozwoju ekowiosek
  • śledzenie powstawania sieci ekowiosek w celu wymiany dóbr, umiejętności i wiedzy
  • dostarczanie praktycznych przykładów wdrażania Agendy 21
  • reprezentowanie sieci w spotkaniach i na konferencjach
  • wspieranie wprowadzania w prawodawstwie zmian sprzyjających ekowioskom i uznania tego ruchu przez władze
  • ułatwianie komunikacji ponad różnicami kulturowymi, popieranie dialogu i rozwoju komunikacji np. podejmowania decyzji przez konsensus
  • szkolenia dla członków ekowiosek i osób zainteresowanych rozwojem zrównoważonym - wspierające rozwój osobisty, ekoturystykę, wymiany kulturowe
  • oferowanie konkretnych alternatywnych rozwiązań i przykładów zrównoważonego stylu życia w zintegrowanych społecznościach.

GEN działa na wszystkich kontynentach i ma ponad 15000 członków. Popiera kulturę wzajemnej tolerancji, szacunku i solidarności, różnorodność, otwartą komunikację i wychowanie poprzez przykład.