Kobiety i Rozwój

2009-09-28

Cykl szkoleniowy dla kobiet
działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności

FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET serdecznie zaprasza kobiety działające na terenach wiejskich na rzecz rozwoju lokalnych społeczności do udziału w nieodpłatnym cyklu szkoleniowym „Kobiety i Rozwój". Projekt ten bazuje na naszych dotychczasowych doświadczeniach płynących z realizacji projektów z cyklu „Kobiety i Rozwój" (2007 i 2008), przeznaczonych dla liderek i animatorek społeczności lokalnych.

Cykl szkoleniowy „Kobiety i Rozwój" to okazja do:

  • spotkania lokalnie działających kobiet z całej Polski,
  • wymiany doświadczeń związanych z rozwiązywaniem lokalnych problemów,
  • rozwijania siebie, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy na rzecz rozwoju swoich społeczności,
  • zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie lokalnej współpracy.

W ramach cyklu szkoleniowego uczestniczki dowiedzą się / nauczą się m.in.:

  • z jakimi barierami w swojej działalności borykają się kobiety mieszkające na terenach wiejskich i jak mogą z nimi skutecznie walczyć,
  • jak wprowadzać zmianę społeczną i motywować społeczność do działania,
  • jak animować swoje środowisko i tworzyć lokalne grupy działania,
  • jak zdobywać środki na działalność i jak korzystać z funduszy unijnych.

Do udziału w cyklu szkoleniowym serdecznie zapraszamy kobiety mieszkające na terenach wiejskich całego kraju, aktywne lokalnie w sferze społeczno-obywatelskiej, np. w kołach gospodyń wiejskich, związkach kółek rolniczych, lokalnych stowarzyszeniach, świetlicach, komitetach rodzicielskich, klubach sportowych, parafiach, gminnych ośrodkach kultury, gminnych ośrodkach pomocy społecznej, a także sołtyski, radne, nauczycielki i inne kobiety podejmujące aktywność niesformalizowaną.

Uczestniczki cyklu szkoleniowego będą miały możliwość przygotowania własnych projektów społecznych, które następnie zostaną objęte doradztwem fundraisingowym przez Fundację Przestrzeń Kobiet.

W ramach cyklu szkoleniowego „Kobiety i Rozwój" uczestniczki wezmą udział łącznie w 4 dwudniowych warsztatach weekendowych (4 x 16 godzin). Warsztaty będą odbywać się w Krakowie w następujących terminach: 24-25 października, 7-8 listopada, 5-6 grudnia, 12-13 grudnia 2009 roku.

W cyklu szkoleniowym weźmie udział 20 kobiet, które zadeklarują uczestnictwo we wszystkich sesjach weekendowych.

Aby wziąć udział w cyklu szkoleniowym „Kobiety i Rozwój", należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i do dnia 12.10.2009 r. przesłać go e-mailem na adres ewa.furgal@przestrzenkobiet.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Przestrzeń Kobiet, pl. Szczepański 5/314, 31-011 Kraków (liczy się data otrzymania zgłoszenia).

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w cyklu szkoleniowym. O udziale w cyklu szkoleniowym poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 14.10.2009 r.

Udział w cyklu szkoleniowym „Kobiety i Rozwój" jest bezpłatny. Osobom zakwalifikowanym do udziału w cyklu szkoleniowym organizatorki gwarantują w jego trakcie noclegi w Krakowie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Uczestniczki otrzymają również bezpłatne materiały edukacyjne oraz certyfikat udziału w cyklu „Kobiety i Rozwój".

Informacje dodatkowe można uzyskać u koordynatorki projektu p. Ewy Furgał pod numerem telefonu: 012 423 13 28 pod adresem e-mail: ewa.furgal@przestrzenkobiet.pl lub na stronie www.przestrzenkobiet.pl

 

Projekt Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności
jest realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona Przestrzeń".

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.